Науково-теоретичний та науково-технічний збірник

Ukrainian | Russian |  English

Каталіз та нафтохімія
2008, No 16

 

Зміст

Ковтун Г.О., Пилявський В.С.
Покращення робочих параметрів автомобільних двигунів антифрикційною обробкою циліндрів - 1

Ковтун Г.О., Жила Р.С., Каменєва Т.М., Плужников В.О., Москаленко О.В.
Фулерени – антиокиснювальні присадки до олив - 5

Брей В.В., Мележик О.В., Шістка Д.В.
Переетерифікація ріпакової олії етанолом на твердих кислотних каталізаторах - 8

Брей В.В., Бодюл Н.С., Дордій Н.К.
Олігомеризація тетрагідрофурана на суперкислотному WO3/ZrO2 -каталізаторі - 14

Патриляк Л.К., Іваненко В.В.
Особливості дезактивації цеолітних каталізаторів - 16

Танчук Ю.В.
Цукри, жири та їхні похідні як реагенти для органічного синтезу - 27

Кашковський В.І., Карпик Е.Н., Доля Л.П.
Кінетика метатезису олефінів С6–С8 на алюморенієвому катализаторі - 38

Кашковський В.І., Карпик Е.Н., Доля Л.П.
Вплив деяких факторів на перебіг метатезису гексену-1 на твердих каталізаторах - 42

Кашковський В.І., Карпик Е.Н., Доля Л.П.
Деякі питання регенерації ренійвмісного каталізатора метатезису олефінів С6–С7 - 49

Суховєєв В.В., Ковтун Г.О., Суховєєв О.В., Приплавко С.О., Сенченко Г.Г., Швидко О.В.
Синтез і дослідження рістрегулюючої дії комплексів неперехідних та постперехідних елементів на основі N-сульфолан-3-іл-гліцину на деякі сільськогосподарські культури - 53

Полункин Є.В., Мальченко О.О., Ковтун Г.О.
Етанол у бензинах - 58

Суховєєв О.В., Ковтун Г.О., Суховєєв В.В.
Реакційна здатність пероксильних радикалів з біс(N-фенілантранілатом)барію - 63

Гомонай В.І., Секереш К.Ю., Голуб Н.П., Чернявська Т.В., Баренблат І.А.
Вплив деяких фізико-хімічних параметрів на селективність борофосфатів у реакції окиснення метану - 65

Шаповал Г.С., Громова В.Ф., Стригунов Ф.С., Кругляк О.С.
Непряме електрокаталітичне окиснення сірковмісних амінокислот активними формами кисню - 72

Шкарапута Л.М., Митрохіна Л.Л., Морозова І.П.
Розрахунок температур при нанесенні антикорозійного покриття - 77

Патриляк Л.К., Охріменко М.В., Яковенко А.В., Храновська В.І.
Кінематична в’язкість біодизельного палива етанольної переестерифікації ріпакової олії - 81

Бодачівська Л.Ю.
Багатокритеріальна оптимізація технологічних систем і процесів підвищення ефективності газовидобутку - 84

Никипанчук М.В., Комаренська З.М., Черній М.О.
Закономірності активування каталізатора Мо2В у реакції епоксидування октену-1 трет-бутилгідропероксидом - 91

Забуга В.Я., Цапюк Г.Г., Діюк В.Є., Яцимирський А.В.
До визначення кінетичних параметрів каталітичного окиснення сажі - 95

70-річчя О.П. Бойка - 100

70-річчя професора К.І. Патриляка - 101

Ковтун Г.О. (1948–2008) - 102

Правила для авторів - 103