[1]
Patrylak, L.K., Konovalov, S.V., Yakovenko, A.V., Pertko, O.P., Povazhnyi, V.A. and Melnychuk, O.V. 2022. Conversion of glucose into 5-hydroxymethylfurfural on granular zeolite catalysts. Catalysis and petrochemistry. 33 (Oct. 2022), 38-45. DOI:https://doi.org/10.15407/kataliz2022.33.038.