(1)
Shchutskyi, I.; Brei, V.; Sharanda, M.; Kas’kov, Y.; DagaevО.; Pidsadyuk, I.; Mylin, A.; Mykhailenko, Y.; Zinchenko, O. New HPPOa Technology for Propylene Oxide Production: From Laboratory Reactor to Commercial Pilot Installation. CPJ 2021, 1-8.