(1)
Melnyk, S.; Reutskyi, V.; Melnyk, Y. Homogeneous Catalytic Oxidation of Toluene under the Ultrasonic Action. CPJ 2021, 63-74.