(1)
Patrylak, L. K.; Konovalov, S. V.; Yakovenko, A. V.; Pertko, O. P.; Povazhnyi, V. A.; Melnychuk, O. V. Conversion of Glucose into 5-Hydroxymethylfurfural on Granular Zeolite Catalysts. CPJ 2022, 38-45.