(1)
Krymets, G. V.; Litynska, M. I.; Melnychuk, O. V. Catalytic Processing of the Acid Tars. CPJ 2022, 84-88.