Patrylak, L. K., Konovalov, S. V., Yakovenko, A. V., Pertko, O. P., Povazhnyi, V. A., & Melnychuk, O. V. (2022). Conversion of glucose into 5-hydroxymethylfurfural on granular zeolite catalysts. Catalysis and Petrochemistry, (33), 38-45. https://doi.org/10.15407/kataliz2022.33.038