Krymets, G. V., Litynska, M. I., & Melnychuk, O. V. (2022). Catalytic processing of the acid tars. Catalysis and Petrochemistry, (33), 84-88. https://doi.org/10.15407/kataliz2022.33.084