PATRYLAK, L. K.; KONOVALOV, S. V.; YAKOVENKO, A. V.; PERTKO, O. P.; POVAZHNYI, V. A.; MELNYCHUK, O. V. Conversion of glucose into 5-hydroxymethylfurfural on granular zeolite catalysts. Catalysis and petrochemistry, n. 33, p. 38-45, 26 Oct. 2022.