Patrylak, Lyubov K., Serhii V. Konovalov, Angela V. Yakovenko, Oleksandra P. Pertko, Volodymyr A. Povazhnyi, and Oleksandr V. Melnychuk. 2022. “Conversion of Glucose into 5-Hydroxymethylfurfural on Granular Zeolite Catalysts”. Catalysis and Petrochemistry, no. 33 (October), 38-45. https://doi.org/10.15407/kataliz2022.33.038.