Varvarin, Anatolii M., Svitlana I. Levytska, Artur M. Mylin, Oleksii Yu. Zinchenko, and Volodymyr V. Brei. 2022. “Vapor-Phase Oxidation of Ethylene Glycol Methanolic Solution into Methyl Glycolate over CuO-Containing Catalysts”. Catalysis and Petrochemistry, no. 33 (October), 59-65. https://doi.org/10.15407/kataliz2022.33.059.