Patrylak, Lyubov K., Olexandra P. Pertko, Karina V. Valihura, and Yulia G. Voloshyna. 2023. “Vapour Phase Guerbet Condensation of Ethanol to 1-Butanol on CsX Zeolite”. Catalysis and Petrochemistry, no. 34 (September), 50-59. https://doi.org/10.15407/kataliz2023.34.050.