Patrylak, L. K., Konovalov, S. V., Yakovenko, A. V., Pertko, O. P., Povazhnyi, V. A. and Melnychuk, O. V. (2022) “Conversion of glucose into 5-hydroxymethylfurfural on granular zeolite catalysts”, Catalysis and petrochemistry, (33), pp. 38-45. doi: 10.15407/kataliz2022.33.038.