[1]
L. K. Patrylak, S. V. Konovalov, A. V. Yakovenko, O. P. Pertko, V. A. Povazhnyi, and O. V. Melnychuk, “Conversion of glucose into 5-hydroxymethylfurfural on granular zeolite catalysts”, CPJ, no. 33, pp. 38-45, Oct. 2022.