Patrylak, L. K., S. V. Konovalov, A. V. Yakovenko, O. P. Pertko, V. A. Povazhnyi, and O. V. Melnychuk. “Conversion of Glucose into 5-Hydroxymethylfurfural on Granular Zeolite Catalysts”. Catalysis and Petrochemistry, no. 33, Oct. 2022, pp. 38-45, doi:10.15407/kataliz2022.33.038.