Patrylak, Lyubov K., Serhii V. Konovalov, Angela V. Yakovenko, Oleksandra P. Pertko, Volodymyr A. Povazhnyi, and Oleksandr V. Melnychuk. “Conversion of Glucose into 5-Hydroxymethylfurfural on Granular Zeolite Catalysts”. Catalysis and petrochemistry, no. 33 (October 26, 2022): 38-45. Accessed May 27, 2024. https://kataliz.org.ua/index.php/journal/article/view/80.