1.
Patrylak LK, Konovalov SV, Yakovenko AV, Pertko OP, Povazhnyi VA, Melnychuk OV. Conversion of glucose into 5-hydroxymethylfurfural on granular zeolite catalysts. CPJ [Internet]. 2022Oct.26 [cited 2024May27];(33):38-5. Available from: https://kataliz.org.ua/index.php/journal/article/view/80